چهارشنبه, 28 شهریور 1397 - Wednesday, 19 September 2018

یاداشت

♦️خاطرات باران خورده♦️     ♦️حسین دبیرفلک♦️

آوای پارسیان :حدودشش سال پیش برای تهیه فیلم مستندی از مشترکات بافتهای تاریخی و فرهنگی ایران و گرجستان با اکیپ گروه چکاوک حسن غلامی به این کشور سفرکردیم...روزی در یک آثارتاریخی بنام ناری قلعه(متعلق به زمان شاه عباس) دراطراف تفلیس پایتخت گرجستان مشغول تهیه فیلم بودیم که یک گروه دانش آموزی از یک مدرسه تفلیس هم جهت بازدیدتاریخی آمدند، بچه ها که به دورما جمع شده بودندفهمیدندمن دربین دوستان، معلم هستم وشروع کردندبه عکس یادگاری... معلم بچه ها مرا دعوت کردبه مدرسه شون...آدرس مدرسه را روی کاغذی نوشتندومن فردای آنروز اکیپ را ترک کردم برای سر زدن به مدرسه...وقتی واردمدرسه شدم قبلا هماهنگی شده بوددرغیراینصورت  نمی توانستم به این راحتی واردمدرسه شوم...خلاصه بااستقبال مدیر روبرو شدم
مدیرمدرسه فرد مسنی بودکه غیراز یک لب تاپ روی میز هیچ چیزی بنام کاغذنداشت...ازکاغذبازی خبری نبود.مرا به یک نوشیدنی خوشمزه (ترخون-نوشیدنی مرسوم آنجاباخاصیت دارویی) دعوت کردو بعدبه کلاس اول ابتدایی برد.همانجا فهمیدم از کلاس اول ابتدایی تا کلاس دوازده دخترا وپسرا دریک محیط ویک کلاس درس می خوانندکم کم که مرا به جاهای مختلف مدرسه می بردشناخت بهتری نسبت به تفاوت مدارس خودمان با یک کشورنیمه اروپایی پیدامی کردم...خلاصه مدیر محترم مرا به دانش آموزان کلاس سوم معرفی کردکه این آقا معلمی ست از ایران...بچه ها همه انگلیسی می دانستند و به من بصورت دسته جمعی خوش آمدگفتندومن هم که مکالمه کامل نمی دانستم بصورتی که مفهوم را برسانم باآنها مکالمه کردم...زنگ خورد...
درمحیط مدرسه همه بچه ها درکنار هم مشغول صحبت بودندو شوخی و خنده...با مدارس خودی درذهنم مقایسه کردم که ما،درمدرسه نمی توانیم دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی فقط پسر را کنارهم دریک محیط نگه داریم ...حتما کنتاکی ایجادمی شود.
درست بود آنها غیرمسلمان بودندولی بچه ها درحین کودکی که آموزش رافرا می گیرندتربیت و انسانیت هم فرا می گیرندوماهمچنان بودجه های هنگفت درزمینه تربیت وپرورش هزینه می کنیم ودرآخر ازجامعه اختلاسگر، فحاش،هتاک،دروغگو وووو زاییده می شود...(یک جای کار می لنگدیاما هدفمندنیستیم)زنگ داخل خورد...وهمه با ادب ونظم خاصی به کلاس رفتند...


مدیرمرا به جهت بازدیدبه کتابخانه مدرسه بردکتابخانه ای که هم متولی مخصوص داشت و هم باکتابخانه ملی ایران بی شباهت نبودوقتی  ایشان مرا به مسئول کتابخانه مدرسه معرفی کرد،کتابدار به انگلیسی مشغول توضیح شدومن هم بالبخندواینکه فهمیدم سرتکان می دادم البته بعضی از توضیحات را نمی فهمیدم  ولی باز سرتکان می دادم امکانات مدرسه مثل زمین بازی و استخرسرپوشیده هم موردبازدیدبود...مدیرمحترم ومهمان نوازمدرسه مرا به کلاس دوازده بردومن هم خودرا جست وگریخته به انگلیسی معرفی کردم آنها نیز  ازقبلها یادگرفته بودندبه انگلیسی ازمهمان خارجی استقبال کنند...نکته اصلی وتفاوت فاحش اینجاست که این دانش آموزان به دلیل آشنایی بازبان خارجه درآینده خیلی کمتردچارمشکل خواهندشدوحالا وزیرآموزش وپرورش ما درایران بهترین طرحش این بوده که زبان انگلیسی را درکودکان قدغن کندبخاطرهمین هم هست که جوانی ورزشکاروشایسته بنام زهرا نعمتی وحتی مربیانش در می مانند...
 اگرزبان بلدباشیم
درمیادین بین المللی حقمان ضایع نمی شودچون برنامه بازیها را بهترمی دانیم...
خاطره مان یهویی رفت جاکارتا

برمی گردیم تفلیس...دراین شهرهمینقدرکه شاه عباس صفوی بدلیل کشتار گرجی ها منفوراست کورش کبیرمحبوب است به همین دلیل نام رودخانه وسط شهر که قلب شهر هم هست، بنام (کوریا) نام گذاری کرده اند
ویک نکته قابل توجه اینکه گرجیها از آثارباستانی وتاریخی شان خوب محافظت می کردندحالا چه دوستشان باشندچه دشمنانشان♦️
اعضای اکیپ : فرزان اسدی_دکترمحمدعلی ریاضی_حسین دبیرفلک_محمدرحیمی_ شاهین دشتی
بامدیریت حسن غلامی

عفاف وحجاب از متظر قرآن

بنام خداوند لوح وقلم  حقیقت نگار وجود عدم

   ابتدا مقاله را باآیه ای از قران شروع میکنم  خداوند درقران میفرمایند :ای پیامبر به زنان ودخترانت وبه زنان مومن بگو پوشش های خود رابرخود فروتر گیرند که برای آنها شناخته شوند ومورد آزار قرار نگیرند .
    طبق این آیه وآیات دیگری در خصوص عفاف وحجاب سفارش هایی دربرابر نامحرمان شده است .   
حجاب صلاحی است که باعث مصونیت بانوان وزیبایی بخشیدن به آنها میشود .   حجاب یعنی پرده ودربیانی عالی تر وکامل تر یعنی پوشش وحفاظت ونگهداری ازدامن گناه ورعایت حریم دربرابر نامحرمان .     خداوند قادر وسبحان نیازهای بشر رابرای رشد ورسیدن به کمال بادستوراتی که بیان کرده وفایده وبازخوردش به انسان برمیگردد امری الهی می داند .     ریشه تاریخی حجاب ومساله حجاب به آغاز خلقت ابوالبشر حضرت آدم وهمسرش که خواهان پوشش شدند که باآن بدن خود رابپوشانند برمیگرددودرقران نیز ازکلید واژه هایی چون حیا عفت .رعایت حریم ذکرشده ودر سوره هایی همچون اعراف .احزاب وسوره های دیگر درزمینه عفاف وحجاب اشاره به این موضوع دارد .     نکته جالب اینجاست که خداوند درقران ابتدازن وبعد مردان رادعوت به حجاب میکند وازآنها میخواهد عفت وپاکدامنی پیشه کنند وخود رادرمقابل نامحرم بپوشانند مردان نیز نباید باهر لباس وپوشش درون جامعه ظاهر شوند بلکه برای آنان نیز محدودیت هایی درنظر گرفته شده امانه در حد پوشش زنان .   قران کریم درجای دیگر اشاره به حفاظت  .  دامن ,  ازگناه رااز دوجنس زن ومرد خواهان است ومی فرماید نگاه خود راازنامحرمان حفظ وزینت وجمال خود رانمایان نکنید وباچشم پوشی ازنگاه حرام میخواهد که نیروی ایمان رادرآنها تقویت وراه علاج آن که همان پوشش حجاب کامل میباشد پی ببرند چراکه رعایت کردن پوشش وحجاب زن به منزله ابهت .وقار .شخصیت .وعظمت وبزرگی زنان ودختران درجامعه مامحسوب ودربرابر آسیب ها وافراد بیمار دل که همواره به دنبال هوسرانی هستند مصون بماند .    ماانسانها همواره باید سعی کنیم ایمان ورابطه خود راباخداوند قادر قوی وهمراه بایقین قلبی این رابطه رامحکم تر کنیم چراکه اگر غریزه از نظر روحی کنترل نشود بسیار مضر وخطرناک می باشد وما باایمان واعتقاد راسخ به پر وردگارخود می توانیم ازلحاظ جنبه های روحی وجسمی آن راکنترل ومهار کنیم وهمواره در هر کار باید به دنبال یک الگوی مناسب وکارگشا باشیم وهمانند سخنان گهر بار حضرت علی علیه السلام عمل کنیم که فرمودند:ما انسانهاباید حق وحقوق هاراشناخته وهمه اصول ویژگی های یک الگو رابه خوبی بیاموزیم ویاد بگیریم ودنبال الگوهایی باشیم که مایه افتخار .عزت .سربلندی ودر دوستی ها بادیگران وهم نوعان خود تعادل رارعایت کرده واز دوستی های افراطی بپرهیزیم وهمیشه به یاد داشته باشیم که خداوند آفریننده ماانسان هاست وتمام اسرارورازهای درونی وبیرونی مارامی داند .     همچنان که دردین مبین اسلام باتوجه به طرح وتاکید حجاب به تمام جوانب شخصیت  زن ومرد دراجتماع توجه کامل داشته وباتوجه به آن؛ حجاب رابه صورتی متعادل ومتناسب مطرح کرده تاجامعه ای سالم وبه دور از فساد داشته باشیم ودر کمال مصونیت وامنیت به کارکرها ونقش های خود درجامعه بپردازیم وسیر کمال وسعادت را باپیروی از دستورات ومبانی دینی درجامعه بشری باالطاف معنوی وکمال حقیقی تجربه کنیم .    

    کامل ترین آیین نامه ها ودستورات درخصوص عفاف وحجاب که جلوه های آن رامیتوان درپوشش.نگاه .گفتار .رفتار و……………میتوان یافت درقران ذکر شده است .  ماهرچه داریم ازقران واسلام داریم چراکه قران واسلام یکی از کامل ترین .جامع ترین دین الهی وشفاف ترین حق وحقوق وخوشبختی ورستگاری انسان ها وبهترین راه اعلام عفت که نتیجه وثمر آن امنیت جنسی است .مقاله ام راباحدیثی ازامام صادق به پایان میرسانم .امام صادق میفرمایند :درروز قیامت زن زیبارابخاطر زیبایی اش که به گناه وفتنه افتاده وفریب زیبایی خود راخورده وبه بی عفتی وبی حجابی وگناه آلوده شده است برای حساب رسی اعمال می آورند پس به خدا میگوید خدایا توخود مرازیبا خلق کردی وبه سبب آن درفتنه افتادم .پس حضرت مریم سلام الله علیها راحاضر میکنند وندا داده میشود آیا توزیباتری یامریم؟مااورادرنهایت زیبایی آفریدیم امااو گناه نکرد .         والسلام 

زینب خادمی خبرنگار

پایان داعش؛ پایان پرچم های برافراشته فتنه از عراق تا شام

آوای پارسیان پایان داعش؛ پایان پرچم های برافراشته فتنه از عراق تا شام
صبح بدون داعش،صبحی به یاد ماندنی و دلپذیر

امروز ملت های منطقه  تحقق وعده صادق فتح الفتوحی را به سور می نشینند که  با قطره قطره خون جوانانی مقاوم رقم خورد
از فاطمیون و حیدریون و زینبیون از ایران و افغانستان و عراق و سوریه تا لبنان و پاکستان

پایان داعش فتح الفتوحی عظیم در عراق و شامات و کاری بود کارستان، که به تدبیر سرداری شجاع محقق شد و همرزمانی گمنام
همانان که همگام با او در گمنامی حماسه ها آفریدند؛ اما خود گمنام ماندند تا اجر جهادشان مضاعف شود

وعده صادق محقق شد؛ همان گونه که حق وعده اش را داده بود:
"ولینصرنّ اللَّه من ینصره""  اگر دین خدا را و راه خدا را و هدف‌های الهی را یاری کنید، شما را یاری خواهد کرد"

وعده صادق محقق شد  به  حنجر بریده و پیکرهای قطعه قطعه شده و خون  های به ناحق ریخته جنگ آورانی نام آور از رضوی و ابوحامد و مغنیه و کنعانی وعطری تا جوانی و خراسانی و اسکندری و بختی و بخشی؛ از علیزاده وقربانی و نوری تا محسن حججی و سردار سرافراز حسین همدانی .

به بهای کشوری آباد با  خونگرم مردمانی مهربان  که اکنون ویرانه‌ای است بزرگ با میلیون‌ها جنگ‌زده و آواره

تدمر؛ همان "مروارید صحرا"  شهری شاعرانه با ستون هایی طلایی و معابد "بعل و شامین تا دروازه هادریان"، شاهراه تجاری دوران باستان ؛ که امروز ویرانه ای است به جامانده از زخم تیشه تکفیر و تحجر

در گرماگرم فتنه تکفیر و داعشی گری انتشار عکسی از 12 هزار پناهنده یونانی در حلب تکراری شد بر تاریخ تلخ سرگردانی پناهجویانی که یک قرن پیش در یونان و این بار در سوریه ورق می خورد

بیچاره مردمانی که در مقصد کسی چشم به راهشان نبود؛اما غرق شدن در امواج خروشان مدیترانه و آوارگی در اروپا را به جان خریدند تا از تیغ تیز تکفیر و تحجر در امان بمانند
هنوز مدیترانه چهره کودک بی جان سوری را بر ساحل خود از یاد نبرده

و امروز مظلومان و رنجدیدگان جهان امیدوار بر همان وعده های صادق ؛ چشم به راه تحقق وعده راستین محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان اند در 25 سال آینده.

زباله های پلاستیکی، بلای جان محیط زیست

 امان الله شبانکاره
آوای پارسیان در سالیان اخیرزباله های پلاستیکی به یکی از معضلات جدی زیست محیطی برای زمین و همچنین حیات در زمین و دریا تبدیل شده است. هر سال روزی با نام روز جهانی کره زمین و یا آنچه که در کشور ما روز زمین پاک نامیده می شود، وجود دارد و فقط در همان بازه زمانی است که نظر افکار عمومی به سمت و سوی محیط زیست و تهدیدهای پیش رویمان معطوف می گردد. در صورتی که ما انسانها با سرعتی باور نکردنی در حال تخریب محیط زیستمان هستیم.
نهادها و سازمان هایی وجود دارند که با آگاهی بخشی به عموم مردم و بعضا فرهنگ سازی، در پی التیام این درد می باشند ولی متاسفانه با تغییر روش های زندگی انسان ها و استفاده ی روز افزون از وسایل و لوازم صنعتی و پلاستیکی که صدها سال زمان می برند تا جذب محیط زیست شوند، روز به روز بر شدت آلایندگی محیط پیرامونمان افزوده می شود.
چندی پیش در خبرها آمده بود که نانوایان شهر برازجان در اقدامی قابل تحسین، از این پس کیسه های پلاستیکی را به همراه نان به مشتریان نخواهند داد. در همان روزها شاهد بسیج عمومی بخشی از همشریان عزیزم بودم که در حال جمع آوری زباله ها در ورودی شهر بودند که البته می توان گفت تمام زباله ها پلاستیکی بودند.  کار این عزیزان بسیار ستودنی، بجا، زیبا و فرهنگ ساز است ، و امیدوارم که این فرهنگ، فراگیر و نهادینه گردد، ولی همگی ما باید بدانیم که شهرهایمان، محیط زندگیمان و دشت ها و جنگل ها و دریاهایمان در حال تبدیل شدن به محل جمع آوری و دفن زباله ها می شوند. آیا راه حل این معضل به این سادگی هاست؟ آیا با جمع آوری این زباله ها مشکل حل می شود؟ در روزهای گذشته مطالعاتی در خصوص زباله های پلاستیکی داشتم که واقعیاتی اسفناک را بیان می کرد که دانستن آن برای همگی ما حیاتی و مفید است و شاید با دانستن این حقایق، بیشتر در حفظ محیط زیستمان و به خصوص شهرمان کوشا باشیم.
 از زمانی که اولین پلاستیک‌ها وارد بازار شدند یعنی دهه پنجاه میلادی تاکنون ۸.۳ میلیارد تن پلاستیک تولید شده است. هر ذره ی پلاستیکی که تولید می شود تا صدها سال در طبیعت می ماند و این به معنای این واقعیت است که ما سالیانه میلیون تن زباله را به زمین تزریق می کنیم و اسفناک تر اینکه تولید سالانه پلاستیک به اندازه کل وزن بشریت است.در حدود 91  درصد پلاستیکی که دور انداخته می‌شود قابل بازیافت نیست و چون باکتری‌های خاک نمی‌توانند پلاستیک را تجزیه و به کود تبدیل کنند، زباله‌های پلاستیکی صدها و حتی هزاران سال در طبیعت باقی می‌مانند.
شاید برای ما که روزانه برای خریدهایمان، از دهها عدد کیسه پلاستیکی استفاده می کنیم، مسله ای جدی نباشد و امری بسیار بدیهی به نظر آید اما این کیسه ها، سرانجامی جز رها شدن در طبیعت نخواهند داشت. و این را نیز بدانیم که هر دقیقه حدود دو میلیون کیسه پلاستیکی یکبار مصرف در سراسر جهان استفاده می‌شود. شهرداری ها و بعضا مردم، زباله ها را جمع می کنند و در نهایت این زباله های پلاستیکی به همراه زباله های دیگر توسط بیل های مکانیکی و لودرها در زمین مدفون می شوند، به کلامی دیگر، ما این زباله های پلاستیکی را فقط از منظرها مخفی کرده ایم، وگرنه که هیچ کار خاصی صورت نگرفته است.
در سراسر جهان هر یک دقیقه یک بطری پلاستیکی خریداری می‌شود و تخمین زده شده تا سال سه سال آینده به بیش از پانصد میلیارد بطری برسد که کمتر از نصف آن بازیافت خواهد شد. از سوی دیگر سالیانه میلیون ها تن پلاستیک وارد اقیانوس‌ها می‌شود که با این سرعت به زودی تمام اقیانوس ها مملو از زباله های پلاستیکی خواهند شد. این را نیز اضافه کنم که همین حالا نیز بدن بسیاری از موجودات دریایی مملو از همین ذرات پلاستیکی می باشند. اگرتولید پلاستیک محدود نشود تا سال 2050 وزن آلودگی پلاستیک از وزن ماهی‌های دریا بیشتر خواهد شد.
یکی دیگر از معضلاتی که جدیدا در این بحث وارد شده است، موضوع ریزدانه های پلاستیکی است. ریزدانه‌های پلاستیکی قطری کمتر از پنج میلی‌متر دارند و بیشترین استفاده آنها در محصولات آرایشی و بهداشتی از جمله خمیردندان و شامپوهای مایع است. هدف اصلی استفاده از این ریزدانه‌های پلاستیکی این است که به محصول آرایشی و بهداشتی خاصیت سایندگی داده شود، برای زدودن جرم، چرک و یا لایه‌های مرده سطح پوست. بعضی از این ریزدانه‌ها حاوی مایعی هستند که پوست را نرم و شفاف‌ کند. اما مشکلی که با آنها داریم در این است که ریزدانه‌ها از تمام صافی‌ها و فیلترهای آب رد شده و وارد چرخه غذایی انسان و حیوانات می‌شوند و از همه مهمتر اینکه در طبیعت تجزیه و تخریب نمی‌شوند فقط تجمع پیدا می‌کنند.
اما محصولات آرایشی و بهداشتی تنها منبع ریزدانه‌های پلاستیکی نیستند. حجم عظیم محصولات پلاستیکی، کیسه‌ و بطری‌های پلاستیکی، تورها و وسایل ماهی‌گیری که به دریاها و اقیانوس‌ها راه پیدا می‌کنند و بتدریج خرد و ریز می‌شوند مهمترین عامل تولید این ریزدانه‌هاست.
مسئله ای که در رابطه با ریزدانه های پلاستیکی مطرح است این است که ریزپلاستیک‌ها برای حیات وحش خطرناک‌تر از ضایعات پلاستیکی بزرگتر هستند چون موجودات دریایی ممکن است آنها را ببلعند. در تحقیقاتی که صورت گرفته است مشخص شده که بسیاری از آبزیان این ریزدانه‌ها را به اشتباه به جای ذرات غذا می‌بلعند. این ذرات می‌تواند در روده این موجودات گیر کند و اسفناکتر اینکه ما همین آبزیان در سبد غذایی ما نیز جای دارند.
سالیان زیادی است که مسولین و دست اندرکاران بخش های دولتی و غیر دولتی در حوزه ی محیط زیست در صدد آگاهی بخشی به مردم در این خصوص هستند ولی چیزی که واضح و مبرهن است این است که تا به حال تشویق به رفتار داوطلبانه برای پرهیز از استفاده بی رویه از محصولات پلاستیکی و بازیافت مناسب آن بی نتیجه بوده و اکنون باید به منشا برگشت، اینکه آلاینده ها از کجا وارد آبها می شوند. و در قدم بعدی دولت ها با عزمی راسخ و البته فراگیر قوانینی جهانی برای جلوگیری از این تخریب ها وضع نمایند و این را نیز فراموش نکنیم که اولین اقدام در این راه، تغییر شیوه زندگی بشر است.
برای کاستن از سرعت تخریب کره زمین و محیط محل زندگیمان بهتر است از همین الان و از خودمان شروع کنیم و مصرف پلاستیک خود را کم کنیم. اولین گام برای شروع هدفمان این است که از خریدن بطری‌های یکبار مصرف آب تا حد امکان خودداری کنیم و همراه خود ظرف آب داشته باشیم و آب لوله کشی بنوشیم نه آب بطری. در گام بعدی سعی کنیم در سفرهایمان قاشق و چنگال همراه داشته باشیم تا مجبور به استفاده از قاشق و چنگال یکبار مصرف نشویم. بسیاری از کارمندان و کارگران در ادارات و سازمان ها هر روز بیرون خانه غذا می‌خورند، تصور کنید این افراد چه مقدار قاشق و چنگال پلاستیکی در سال استفاده می‌کنند. همیشه کیسه خرید چند بار مصرف به همراه داشته باشیم و از کیسه‌های یکبار مصرف تا حد امکان استفاده نکنیم.
امیدوارم که مسولین شهری و در سطح کلان، مسولین کشوری با حساسیتی بیش از پیش به این معضل بنگرند و هر چه زودتر شاهد تصویب و اجرای قوانینی در محدود کردن استفاده ی بی رویه از وسایل پلاستیکی یکبار مصرف باشیم.

وقتی دستفروشای چهار راه ولیعصر صندوق گذاشتن و به زلزله زدگان کمک کردند ؛

به گزارش آوای پارسیان وقتی مادر یه شهید اهل چادگان اصفهان تمام دارایی اش که سی میلیون تومن بوده وایز کرده به حساب هلال احمر؛
وقتی کولبر ها که سخترین راه امرار معاش را دارند برای کمک به همشهری هاشون پول جمع کردند؛
وقتی یه زوج کامیارانی تنها دارایی شون که حلقه ازدواجشون بوده را فرستادن برای زلزله زده ها ؛
وقتی مهاجرین افغانی که هیچ وقت ما با هاشون خوب رفتار نکردیم محموله کمکهاشونو فرستادن کرمانشاه ؛
وقتی کامیونی میبینی که پشتش بنر زدند هموطن همدردیم ،از طرف کسبه آسیب دیده پلاسکو ؛
وقتی رییس کمیته امداد تو شبکه خبر با بغض میگه افراد تحت پوشش ما تماس میگیرن میگن مستمری این ماه ما را ندین بفرستین برای مناطق زلزله زده ؛
وقتی اینا رو میبینم و میشنوم احساس حقارت و زبونی میکنم در برابر عزت نفس و مناعت طبع این آدمها.
چقدر دل دارید ، چقدر بزرگوارید
مگه میشه آدم تو اوج نداری و فقر اینقدر بخشنده باشه؟!
خوشبحالتون که اینقدر خوبید

علی محمدی نیا بازیگر و فیلم ساز از شهر وحدتیه در گفتگو با آوای پارسیان

2-      2-در بخش هنر و ساخت فیلم به کدام بخش و حرفه علاقه دارید؟

میزان علاقه بنده بیشتر در زمینه های فرعنگی . هنری . آموزنده میباشد و پیشنهادم به دوستان و علاقمندان به رشته هنر و بازیگری این است که پایه و این عرصه بگذارند و استعدادهای نهفته خود را شکوفا کنند و آینده سازان کشور عزیزمان ایران باشد

3-      3-انگیزه اصلی شما چه بوده است ؟ یک مقدار از بزرگترین رویای خود صحبت کنید ؟ آیا این رویا به حقیقت پیوسته یا نه ؟

ابتدا اهدافم از وارد شدن به این رشته هنری و ساخت فیلم و بازیگری این است که بتوانم یک گامی در فرهنگ و هنر بردارم و بتوانم ادامه دهنده راه شهدا و رهبر عزیزمان باشم همانطور که مقام معظم رهبری در زمینه هنر میفرمایند : هنر مجموعه ای از احساس و ادراک زیبای ها و حقایق و تبیین و حقیقتی بسیار فاخر و عطیه ای است از جانب پروردگار که مانند هر موهبت دیگر الهی مسولیت ها و تکالیفی را برای صاحب آن به همراه می اورد در خصوص بزرگترین رویاهام سوال کردید : بزرکترین رویام این است که روز بتوانم فیلمی بسازم در قالب نمونه های همچون یوسف پیامبر . محمد رسول الله . مختار نامه ...... که به حول و قوه الهی 50 درصد از رویاهای من به حقیقت پیوسته است

4-      4-من میخواهم یک حرفه ای باشم باید چه کار کنم ؟ به این سوال چه طور پاسخ میدهید ؟

پیشنهادم به علاقمندان و هنر جویان این است که در این زمینه مطالعات زیادی داشته باشند و از محضر اساتید و نویسندگان بزرگ تجارت مختلفی کسب کنند تا انشالله به هدف نهایی خود دست پیدا کنند و دومین پیشنهادم این است فیلم سازی که برای اولین بار پا به این عرصه میگذارد ابتدا با سوژه قراردادن خانواده و اطرافیان استفاده کرده تا بتواند راحت تر ایده ها و تخیلات ذهنی خود را در معرض اجرا بگذارد

5-      5-دقیقا تمایل دارید رو چه موضوع خاصی کار کنید ؟

بیشتر تمایل دارم رو موضوع های اجتماعی . آموزنده . داستان های برگرفته از قرآن کار کنم و فیلم هایم بسازم .

6-     6- سه تا پنچ سال آینده خود را چگونه ارزیابی میکنید ؟

سه تا پنچ سال آینده سال هایی هستن که تلاش بنده بر این است بتوانم فیلم های متنوعی در قالب اجتماعی . طنز ........ بتوانم تحویل بدهم

7-      7- تا حالا شده در یک قضاوت اشتباه یا احساس گناه کنید ?نه

8-      9- در پایان اگر صحبتی برای خوانندگان دارید بفرمایید ؟ 

در پایان لازم دانستم در خصوص چگونگی ساخت فیلم مسیر عاشقی که به کارگردانی بنده تهیه و آماده شد مطالبی را محظر خوانندگان گرامی ارائه کنم : فیلم نامه روایت گر داستانی است که به صورت یک نمایشنامه با موضوع جبهه و جنگ در اختیار یک گروه تاتر قرار گرفت اما با توجه به عدم رضایت و بازبینی نمایشنامه تصمیم بر این گرفتم که همراه با کاروان راهیان نور سفری به شلمچه جایگاه عشق و ایثار و حماسه و رشادت و مردانگی داشته باشیم و با دیدن صحنه های واقعی جنگ نمایشنامه را از سر بنویسم آن چیزی که خواسته قلبی من بود به تصویر کشیده شود و در پایان جا دارد تقدیر و تشکر کنم از جناب آقای موسوی امام جمعه شهر وحدتیه و جناب آقای حسین جمی و جناب آقای حسین کهن مو ریئس بسیج شهر وحدیته و جناب اقای محمد صداقت که در ساخت این مجموعه بنده را یاری رساندند

تهیه کنند : زینب خادمی خبرنگار

آن روزها انگار دل ها صاف تر و چشم ها مهربان تر بود، بی بهانه و بی تکلف به کمترین دلیل دور هم جمع می شدند و چه لذتی داشت !

توسعه ی شهری، نیازمند آینده نگری و نگاهی همه جانبه


امان الله شبانکاره

آوای پارسیان: امروزه شاهد آنیم که  بخش اعظمی از جمعیت دنیا در شهرها سکونت دارند و این جمعیت عظیم، همچنان رو‌به فزونی است، و از آن سو نیز می دانیم که عامل اصلی توسعه فرهنگی و اقتصادی کشورها در واقع شهرها به شمار می‌آیند و به ‌دلیل رشد و گسترش بی‌وقفه و روزافزون جمعیت شهرهای بزرگ که عواملی ازجمله مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای کوچک و همچنین رشد موالید و کاهش میزان مرگ ‌ومیر باعث این امر است، توجه به توسعه شهر‌های بزرگ اهمیت زیادی پیدا کرده است. ولی آنچه در اینجا مسئله اصلی و قابل تامل است، این است که توسعه این شهرها چگونه و به چه صورتی باید صورت گیرد که نیاز‌های آیندگان را تأمین کند و با اصول توسعه پایدار مطابقت داشته باشد.
در اینجا سعی بر آن داریم که به شکلی مختصر که در مجال این فضا باشد، عوامل توسعه در کشورهای توسعه یافته را بررسی نماییم و در مقایسه ای گذرا، مسایل و مشکلات بر سر راه توسعه شهری در کشورمان را بیابیم. در ابتدا عوامل تاثیر گذار در توسعه ی شهری در کشورهای توسعه یافته را بررسی می نماییم.
کشورهای توسعه یافته برای حفظ توسعه ی پایدار  شهری، سه عامل اساسی مدیریت برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌های مدیریت شهری، نظارت و ارتقای برنامه‌های مدیریت شهری را به عنوان ارکان اصلی مدیریتی خود قرار داده اند. توسعه برنامه‌های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود. از نظر بسیاری از کارشناسان مدیریت شهری، این اقدامات، شامل جذب مشارکت‌های دولتی، بهره‌وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست ‌محیطی است که در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع، امکان‌پذیر خواهد بود.  
در شیوه اجرای مدیریت در این حوزه می بایست این مهم را مد نظر داشت که شهرهایی که به لحاظ فیزیکی و اقتصادی توسعه یافته هستند، نیاز به شیوه مدیریت شهری متفاوت نسبت به شهرهای عقب‌مانده و دچار نقصان دارند. این به آن معنی است که حوزه ی فعالیتی و تمرکز بودجه و تلاش ها در این شرایط متفاوت می باشد. با در نظر گرفتن این موضوع که در کجا و چه محیطی می باشیم، در ابتدا می بایست مشکلات را پیدا کرد و بعد از آن با استفاده از مزیت های موجود در شهر، به رفع نقصان ها کمر همت بست.
برای بیان مشکلات بر سر راه توسعه ی شهری در کشورمان می بایست به عوامل ذیل اشاره نمود:   
بدلیل ناکارآمدی و به روز نبودن قوانین جاری شهری، نهادهای مسئول اداره شهری عملاً فاقد توانایی های لازم برای مهار مشکلات شهری هستند. نظام های اداره شهر غالبا به فعالیت های روزمره زیر که غالبا خدماتی هستند می پردازند و به صورت ذاتی اختیارات اجرایی بسیار محدودی دارند:
ارائه خدمات عمومی اولیه شهری همچون پاکیزگی شهر ، تامین آب و...
احداث ، اصلاح و توسعه معابر ، خیابان ها ، پارک ها و میدانها و....  
 نظارت بر طرز استفاده از اراضی، بازارها، ساختمان ها، و.... در داخل محدوده حریم شهر و برخی وظایف دیگر شامل، احداث و ادارۀ تأسیسات خدمات شهری شامل کشتارگاه، گورستان، بازار روز و همچنین راه اندازی کارخانه آسفالت، احداث کتابخانه ، ادارۀ امور تاکسیرانی ، ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی ، ایجاد تأسیسات حفاظتی ( سیل گیر و.. ) ایجاد شبکه جمع آوری آب های سطحی، لایروبی مسیل ها و قنوات، رفع خطر از بناها ، کنترل صنایع مزاحم، نامگذاری معابر و نصب پلاک و انواع تابلوها، وظایفی می باشند که بین 50 تا 80 درصد شهرداری ها آنها را به انجام می رسانند.
پرداختن به این گونه فعالیت های روزمره باعث ناکارآمدی مدیریت  شهری  و عدم پاسخگویی به نیازهای گوناگون ساکنین
شهر شده است. به زبانی بسیار ساده می توان علل ناکارآمدی مدیریت شهری  در برخی شهرها را  به شرح زیر خلاصه نمود:
وجود شکاف در برنامه ریزی و فعالیت میان سازمان های محلی و مسولین دولتی  مسئول مدیریت شهر .
دخالت سازمانها ، ارگانها و همچنین افراد مختلف در امر مدیریت شهری .
سطح پایین آگاهی، عدم حضور و مشارکت مردمی در اداره شهر .
ضعف بنیه مالی نهاد مدیریت سیاسی شهر و وابسته بودن آن به بودجه های دولتی .
عدم گسترش خدمات هماهنگ با رشد جمعیت .
فقدان اطلاعات و دانش کافی برای فرمول بندی و پیاده سازی برنامه ها و سیاستهای مدیریت شهری .
کمبود نیروهای متخصص در امر مدیریت شهری.
موارد ذکر شده از جمله مهمترین علل ناکارآمدی مدیریت شهری در کشور ما هستند.
یکی از بزرگترین مشکلات شهرداری ها در کشور ما مربوظ به نظام مالی آن می باشد، و آن تعریف وارونه منبع مالی مدیریت شهری در مقایسه با شهرداری‏های شهرهای پیشرفته و توسعه‏یافته است. به این معنا که در الگوی تامین مالی حاکم بر مدیریت شهری ما، وابستگی بالای ۷۰ درصدی به نوعی از عوارض شهری وجود دارد که این نوع عوارض در بودجه اداره شهرهای پیشرفته جهان مشابه خارجی ندارد. در قالب این مدل بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای شهرداری از محل عوارض ساخت‌وساز به شکل مستقیم تامین می‏شود و در این میان سهم نوعی از عوارض شهری که در بودجه اداره کلان‌شهرهای اروپایی در قالب شارژ شهری و مالیات محلی دریافت و به‏عنوان درآمد پایدار محسوب می‏شود در شهرهای ما کمتر از ۵ درصد است. بررسی‏های انجام شده از سهم درآمدها و منابع مختلف در بودجه کلان‌شهرهای اروپایی نشان می‏دهد: سهم عوارض شهری در بودجه اداره کلان‌شهرهای اروپایی به‏طور متوسط ۱۷ درصد است و در برخی شهرهای اروپایی سهم این درآمد تا ۶۱ درصد نیز افزایش پیدا می‏کند.
یکی دیگر از نقاط ضعف در بحث مدیریت شهری، مشکل منابع تصمیم سازی است. طرح های ساماندهی شهری در کشورهای توسعه یافته با مشورت مردم و ذی نفعان تهیه و تنظیم می گردد )پایین به بالااست( و اما در ایران طرح های توسعه ای شهری بدون توجه به نظرات مردم و از منابع قدرت بالادستی تهیه و اجرا می شوند)بالا به پایین است.(
برای رفع معضلات مورد اشاره و برای شروع و به عنوان اولین قدم می بایست مزیت‌های رقابتی  و پتانسیل های یک شهر در ایجاد نقشه ی راه برای توسعه ی پایدار یک شهر پویا و به روز شناسایی گردد. متاسفانه در کشور ما شهرها به سرعت و بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی خاصی رشد کرده‌اند. نتیجه این عدم برنامه‌ریزی در بهترین حالت، هرج و مرج و بی‌نظمی است، و این وضعیت اغلب مانع توسعه پایدار است و کیفیت زندگی پایینی را برای شهروندان و البته محیط‌زیست به همراه دارد. بنابراین، مدیران شهری باید آینده‌نگر باشند و برای رشد و تغییرات جمعیتی و اثر آن بر حمل‌ونقل، مدارس، بیمارستان‌ها و بسیاری دیگر از جنبه‌های زندگی شهری برنامه‌ریزی کنند. همچنین آنها باید ضمانت کنند که این برنامه‌ها در طول زمان با تغییر نیازهای شهر سازگار خواهند بود. کارآمدترین شهرها چشم‌اندازی منطقه‌ای اتخاذ می‌کنند و فرآیند برنامه‌ریزی جامع و انعطاف‌پذیری ارائه می‌کنند.
ساختن شهری مدرن و زیبا فقط به تشویق کسب‌وکارها محدود نمی‌شود، بلکه فرصت‌‌هایی را برای تمامی ساکنان شهر با هدف کاهش نابرابری و حفاظت از آسیب‌ها ایجاد می‌کند. شهردار شهر بوستون، توماس منینو، می گوید: «شغل من این است که تضمین کنم همه شهروندان بوستون فرصت‌هايی برابر داشته باشند. بیش از 50 درصد جمعیت این شهر را اقلیت‌های مختلف تشکیل می‌دهند و ما باید به همه یکسان نگاه کنیم. این یکسان نگاه کردن شامل تحصیلات مناسب، مدارس خوب و خدمات درست می‌شود.» برای ایجاد فرصت‌های برابر و افزایش کیفیت زندگی برای همه شهروندان روش‌های بی‌شماری وجود دارد، به عنوان مثال، مراقب زندگی افرادی باشیم که در حومه‌های شهر زندگی می‌کنند، ممکن است احساس کنند نادیده گرفته می‌شوند. می بایست توزیع خدمات در سطح شهر و حوزه هایی که در محدوده ی شهری هستند به شکلی یکسان و برابر، صورت پذیرد.

اهمیت زن در اجتماع

به گزارش آوای پارسیان:زندگی هردسته از موجودات مفهوم ویژه ای دارد که باتوجه به فلسفه آفرینش آنها تفسیر میگرددانسان موجود زنده ای است که شاکله آفرینش اوازلحاظ ظاهر وباطن وجسم وروح باسایر موجودات متفاوت وکامل تر از آنهاست

اومیتواند دامنه شناخت ومعرفت خویش تااعماق رسوخ دهدوازملک تاملکوت رابه تسخیر خویش درآورد وهمه هستی  رادراختیار خویش بگیرد وازتمامیت آن ابزارنردبانی بسازد تابه هدف نهایی آفرینش وحیات طیبه نایل گردد وزندگی حقیقی رادرجوار قرب الهی وصول به کمال مطلق جستجو نماید واین است تفسیر زندگی وحیات انسانی.

درچنین صورتی انسان وظیفه خویش راانجام داده وتوانسته به مقام انسانیت نایل گردد.زن به دلیل نقش خاصی که در دستگاه خلقت برعهده دارد به سرمایه های درونی بس گرانبهایی مجهز است که جامعه بشری دررشد خود نیازمند این ارزش هاست

 

اگرزن ازایفای نقش اجتماعی محروم شپد ازرشد اجتماعی او قاعدتا کاسته خواهد شد وجامعه ای که زنان آنان ازرشد فکری واجتماعی محروم باشند مسلما جامعه رشد یافته ای نخواهد بود زیراجامعه ازآحاد انسانهایی تشکیل میشود که باتربیت ها وفرهنگ های متفاوتی ازخانواده شکل میگیرند و وارد اجتماع میگردند اینان درتعامل باهم آداب وسنت هاونظام ها وقانون های خاصی رابه وجود می آورند که دراثر پیوند بایکدیگر ماهیت اجتماعی پیدامیکنند بنابراین سعادت وسلامت هرجامعه درخانواده ها پی ریزی میشود وانتقال ارزش های دینی .

ملی وفرهنگی واجتماعی دردرجه اول به عهده خانواده ها بخصوص مادراست .

 

 

 

.پس میتوان نتیجه گرفت که جامعه سالم نیازمند مادران سالم است وجامعه فرهنگی .دینی وارزشی جامعه ای است که مادران آن ازبینش وتفکر سالم فرهنگی دینی وارزشی برخوردارباشند .زن نقش بزرگی دراجتماع دارد.زن مظهر تحقق آمال بشراست .زن درواقع رهبران اولیه هدایت فکری اعتقادی وعاطفی جامعه هستند ووظیفه اصلی آنان میتوان گفت فروزان ساختن مشعل پرمهر وصفا وصمیمیت خانواده وحفظ اساسی وبنیان این کانون هدایت است .بنابراین بهانه حضور درعرصه فعالیت های اجتماعی جهت تداوم مسووایت ها نباید باعث انحطاط وشان ومنزلت انسانی زنان گردد وبی بند وباری وفساد اخلاقی رادامن زند ودرنتیجه زمینه ازهم گسیختگی نظام خانواده وفروپاشی آن را فراهم کند .زن مربی انسان است .ازدامن زن است که مردبه معراج میرود چراکه زن یکتاموجودی است  که میتواند ازدامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که ازبرکاتشان یک جامعه بلکه جامعه ها به استقامت وارزش های والای انسانی کشیده شوندنقش زن درجامعه بالاتراز نقش مرداست .چراکه زنان علاوه براینکه خودشان یک قشر فعال درهمه ابعاد هستند قشرهای فعال رادردامن خودشان تربیت میکنند .زنان امروزه درعصر ما ثابت کردند که درمجاهدت همدوش مردان بودند .اگر زن های انسان ساز از ملت گرفته بشود ملت ها به شکست وانحطاط خواهند رسید .بنابراین مسوولیت های اجتماعی آنها گسترده عظیمی راشامل میشود همچنین امام خمینی هم براین موضوع تاکید بسیار داشته اند وفرمودند بانوان ایران دراین نهضت وانقلاب سهم بیشتری از مردان دارند همان طور که همه مطلع هستیم ابتداخانواده کوچکترین رکن سازنده اجتماع است واگر خانواده سالم باشد مسلما جامعه نیز روبه صلاح وترقی میرود ازاین روست که اسلام برای کارزن درمنزل ارج ومنزلت فراوانی قاعل شده است واین بدین خاطر است که اگر کانون گرم خانواده توسط مادر وزن به محیطی آرام وبامحبت ودور از اضطراب ودلهره تبدیل شود زمینه رابرای رشد وتربیت جسمی تربیتی فکری ومعنوی کودکان که آینده سازان مملکت هستند فراهم می سازد

تعلیم وتربیت بشر رااز عالم حیوانی دور می سازد وقضاوت وفکر وانتقاد رابیدارمیسازد .درواقع تعلیم وتربیت است که وی رابه شناختن افکار دقیق عقلانی سوق می دهد .تعلیم یافتن یعنی درواقع جان رابه دنیای زیبایی بازکردن وبه تماشای پرده های رنگارنگ واستماع نغمه های عبرت خیز جاندار وبیجان خوگرفتن .اسلام زنان رابه حقوق انسانی خویش آشناکرد وبه آنها شخصیت وآزادی داد .بسیاری ازرسوم غلط درعصر جاهلیت رامنسوخ اعلام کرد وبه زن استقلال اجتماعی داد.سخنم راباآیات نورانی قران کریم به پایان می رسانم همانطور که در سوره های نسا .نمل .وروم میفرماید نظام خلقت زن ومرد راازیک جنس وسرشت خلق کرده وهیچ یک رابردیگری برترنداده است واسلام نیز هیچ کدام راتحقیر نمیکند.ازدیدگاه اسلام هم پاداش دنیوی واخروی ربطی به جنسیت ندارد بلکه بستگی به ایمان وعمل فرد دارد .هم مرد وهم زن می تواند به مقام معنوی والهی دست پیداکند چه بسا که درکنار مردان بزرگ زنان بزرگی نیز هستند .ازجمله مادر حضرت موسی .آسیه زن فرعون .حضرت مریم .حضرت خدیجه .وحضرت فاطمه الزهرا که هیچ مخلوقی جز پیامبر وامام علی به مرتبه ایشان نمیرسد .زینب خادمی خبرنگار

 


آوای پارسیان : یک روانشناس گفت: هیچ‌کس مانند پدر و مادر نمی‌تواند نوجوان را از برهه عواطف زودگذر، ناپایدار و حتی گاه خطرناک به سلامت بگذراند.
 
نسرین ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از نوجوانی به عنوان دوره بحران نام برده شده است و والدین باید حتما مطالعه‌های زیادی در مورد ویژگی‌های عاطفی، شناختی و جسمی نوجوانان داشته باشند تا با آشنایی از این دوران، نوجوان خود را به درستی هدایت کند. در این صورت خواهند دید که بسیاری از رفتارهایی که می‌تواند موجب رنجش پدر و مادر شود، برای این دوره کاملا طبیعی است و به جد نیازمند صبر و مهربانی است.
 
این روانشناس ادامه داد: به دلیل سرعت بالای رشد در این دوره به ویژه در حوزه جنسی، نوجوان به شناخت جنس مخالف گرایش می‌یابد و در این مورد احساس پیدا می‌کند ولی این احساسات بیشتر از آن‌که جنبه عقلانی داشته باشند جنبه احساسی دارند. علاوه بر این، علاقه‌مندی به رمان‌ها و فیلم‌های عاشقانه و کنجکاوی‌های جنسی نیز از همین دوران شروع می‌شود. از این‌رو، بهتر است که والدین به جای ایجاد محدودیت، با کسب آگاهی از نوجوان خود مراقبت کنند.
 
وی با تاکید بر این‌که والدین باید نحوه برخورد با دوران بلوغ را به نوجوان خود بیاموزند، تصریح کرد: نوجوان باید بداند که والدین دوستش دارند و این احساسات متلاطم طبیعی است. البته او در این سن از ناپختگی رنج می‌برد و والدین راهی ندارند جز این‌که با چنین وضعیتی با فرزندشان با احتیاط برخورد کنند؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است نوجوان دست به رفتارهایی بزند که بسیار غیر عقلانی بوده و نتیجه‌ای جز پشیمانی خودش و والدین نخواهد داشت.
 
ریاحی خاطرنشان کرد: صمیمی شدن با نوجوان در حدی که بتواند به راحتی مسائلی که برایش پیش می‌آید را با والدین هم جنس خود مطرح کند خوب است و بدون شک الگوی سالم اخلاقی و جنسی والدین هم در این مورد تاثیر به‌سزایی دارد؛ در واقع باید نگرش مثبت خود را نسبت به احساس عشق نشان دهیم و توامان در خصوص بی‌بند و باری‌های جنسی و خطرات آن گوشزد کرده و نوجوان‌مان را آگاه کنیم. نوجوانانی که این اطلاعات را از والدین هم جنس خود می‌گیرند در مقایسه با کسانی که از دوستان خود اطلاعات کسب می‌کنند، آگاهی‌ها و رفتار سالم‌تری را دریافت کرده‌اند؛ به عبارتی نوجوان به شدت نیازمند توجه و دیده شدن است و باید تمهیدات را طوری بچینیم تا برای رفع تشنگی خود دست به انتخاب دوستی‌های ناسالم نزند.
 
این روانشناس تاکید کرد: نوجوان باید نسبت به خود تصورات مثبتی داشته باشد و یقین حاصل کند که از نظر چهره، فیزیک و توانایی‌های خاص خود مورد قبول والدین است. مشغول بودن نوجوان در کلاس‌های ورزشی، گوش کردن به حرف‌ها و درد دل‌های مختلف او، درک شرایط، بیان داستان‌های نوجوانی از زبان والدین، اطلاع از پیامدهای ناگوار دوستی‌ها و روابط ناسالم، همچنین ایجاد بسترهایی برای رشد شناختی و مهارتی نوجوان طوری که بخش مهمی از اوقاتش را صرف آموزش و یادگیری کرده و بتواند از طریق رشد در مهارت‌های هنری ابراز وجود کند نیز تاثیر مثبتی دارد. نوجوان باید بداند که پدر و مادر در این مسیر پرتلاطم کنارش هستند.
منبع: ایسنا

جان انسان برای چینی‌ها اهمیت ندارد

آوای پارسیان : یک مردم‌شناس گفت: چینی‌ها در سانحه‌ای که برای نفتکش ایران اتفاق افتاد، نه خودشان وارد عمل شدند و نه اجازه دادند کشور دیگری وارد عمل شوند. خواهیم دید که بعد از این اتفاق هیچ عذرخواهی هم از ایران نخواهند کرد.

به گزارش«آوای پارسیان» به نقل از ایسنا؛ ابراهیم فیاض در پی حادثه‌ای که برای نفتکش سانچی در آب‌های چین افتاد، بیان کرد: یقین دارم اگر برای نفتکش ایرانی در هرجای دیگر از جمله آمریکا یا اروپا چنین اتفاقی می‌افتاد، دچار چنین وضعیتی نمی‌شد. دولت چین می‌توانست در این حادثه خیلی کارها انجام دهد اما کاری نکرد، چون جان انسان‌ها برایش ارزش ندارد. باز هم ژاپنی‌ها نسبت به چینی‌ها انسانی‌تر عمل کردند.

او با بیان اینکه بزرگترین اشتباه تاریخی ما این است که مقابل غرب به شرق تکیه می‌کنیم، افزود: شرقی‌ها، ما را در بُعد تمدنی و تکنولوژی و اخلاق بیشتر به انحطاط نزدیک می‌کنند. ما در مقابل غرب‌گرایی، شرق‌گرایی راه می‌اندازیم.

این جامعه‌شناس- مردم شناس در پاسخ به اینکه اگر قرار باشد نه به شرق و نه به غرب اعتماد کنیم پس در این زمینه باید چه کاری انجام دهیم؟ اظهار کرد: اینکه همیشه به غرب فحش دهیم و به سمت شرق برویم، اشتباه است. حتی اروپایی‌ها هم نمی‌توانند به چینی‌ها اعتماد کنند.

تاریخ، در کشور ما بی اهمیت است

فیاض با بیان اینکه بزرگ‌ترین دلیل عقب ماندگی ما بی‌معنی بودن تاریخ در کشورمان است، توضیح داد: دلم به عنوان یک مردم شناس می‌سوزد که تاریخ در کشور ما بی‌اهمیت است. تاریخی را که غربی‌ها نوشته‌اند ترجمه کرده‌ایم، حتی هر چه در بخش ایران‌شناسی تالیف شده، بر اساس تاریخ غربی‌هاست. در بنیاد ایران شناسی، دانشگاه تهران و جاهای دیگر هر منبعی وجود دارد، بر اساس دیدگاه غربی به ایران است. حتی الگوهای دایرة المعارف اسلامی نیز بر اساس الگوهای غربی شکل گرفته و هیچکدام الگوهای ایرانی ندارند.

او اضافه کرد: مشکل ما یکی دو تا نیست و چینی‌ها به شکل نرمی دارند ما را استثمار می‌کنند. همه زندگی ما چینی شده است. نمی‌دانم چرا کشور ما باید به این اندازه به چین اعتماد کند که حتی بدتر از غربی‌ها ما را استثمار کند!؟ باز غربی‌ها با ما رو بازی می‌کنند اما چینی‌ها به شدت زیر بازی می‌کنند. اینکه ما در اعتماد به کشورهای شرقی فرو برویم، بسیار خطرناک است.

این مدرس دانشگاه افزود: باید نگاه عالمانه به خودمان داشته باشیم یعنی تاریخ کشورمان را خوب بدانیم. ایران را در ایرانیت خود و ارتباطات میان فرهنگی تاریخی بفهمیم. متوجه شویم رابطه ما با هند و چین چگونه بوده است. چرا ساسانیان و هخامنشیان به چینی‌ها اعتماد نکردند. ما در تاریخ ساسانیان به رم و در هخامنشیان به یونان اعتماد کردیم اما هرگز به چینی‌ها اعتماد نکردیم.

آنقدر که غربی‌ها قابل اعتمادند، چینی‌ها نیستند

فیاض با بیان اینکه آنقدر که غربی‌ها قابل اعتماد هستند، چینی‌ها قابل اعتماد نیستند، اظهار کرد: ما در آینده به شدت از این موضوع ضربه خواهیم خورد. باید خودمان را در موازنه شرق و غرب نگه داریم و از ترس غربی‌ها به دام چینی‌های بی اخلاق نیفتیم. ما در جریان بعد از انقلاب چون با غرب مشکل داشتیم بیشتر به شرق تکیه کردیم که متاسفانه شرق هم به شکل غیر اخلافی به ما نارو می‌زند. شرقی‌ها به شدت غیر اخلاقی هستند، مذهب آنها غیر توحیدی است. اوج مذهب آنها بودایی است که در آن اصل بر شر جهان و شیطان حاکم است. وظیفه روحانیون بودایی دور کردن شیطان است. برای مثال در تایلند جلوی خانه‌ها جایگاهی به شکل حجله وجود دارد که مردم هر روز در آن برای شیطان غذا می‌گذارند.

او بیان کرد: برعکس ادیان ابراهیمی و مسیحیت، شرقی‌ها به شدت انسان‌های بت پرستی هستند. از نظر بهداشتی سطح پایینی دارند، غیر قابل اعتماد هستند، با دور کوتاهی در بازارهایشان می‌توان متوجه بی‌اعتمادی به آنها شد زیرا هر کدام برای ارائه محصول هایشان یک قیمت می‌آورند در حالی که وقتی وارد بازارهای غربی می‌شوید، شاهد یک قیمت واحد هستید و رفتار صادقانه‌ای از خود نشان می‌دهند.

این مردم‌شناس ادامه داد: متاسفانه تکیه ما به شرق موجب شده که همیشه ضربه بخوریم. در موضوع تحریم‌ها، غرب به صورت مستقیم با ما برخورد کرد اما بیشترین ناروها به کشور ما از سوی شرقی‌ها صورت گرفت که از این موضوع سود بردند و سو استفاده زیادی کردند. اگر ایران به شدت دچار بحران ساختارهای اجتماعی شده است، به دلیل قاچاق کالاهای چینی‌ است.

شاهد غرب‌گرایی وحشتناکی در کشورهای شرقی هستیم

فیاض در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه آنچه ما در شرق می‌بینیم، غرب‌زدگی افراطی است، گفت: کشورهای شرقی بیشتر ویترین غربی‌ها هستند زیرا تکنولوژی خود را از غرب می‌گیرند و باز تولید می‌کنند. کپی کردن اندیشه، هنر، فیلم و... از غربی‌ها در شرق به شدت بالاست و ما شاهد غرب‌گرایی وحشتناکی در کشورهای شرقی هستیم. سلسله مراتب اجتماعی در شرق به شدت بالاست و موجب به جود آمدن سلسله طبقاتی بسیاری شده است. در کشور چین عده‌ای در فقر شدید و عده دیگری در اوج ثروت زندگی می‌کنند.

او با بیان اینکه حزب کمونیست در چین تبدیل به حزب سرمایه داری شده است، افزود: به عقیده من در ساختار اجتماعی که در حال حاضر با وجود شبکه‌های اجتماعی رخ داده، با فروپاشی جدی چین مواجه خواهیم شد. در حال حاضر برخوردی که چینی‌ها با آمریکا دارند برای درست کردن جبهه‌ای است که از فروپاشی درونی این کشورجلوگیری کند؛ زیرا چین به یک جامعه استثماری بدتر از دوره امپراطوری تبدیل شده است.

هیچ اشتراک فرهنگی با چین نداریم

این جامعه‌شناس درباره اینکه بارها در تفاهم‌نامه‌هایی که با این کشور بسته شده یا همچنان می‌شود، شاهد این بوده وهستیم که مسوولان درباره اشتراکات فرهنگی ایران و چین صحبت کرده‌اند؟ توضیح داد: جریان ثروت کشور ما از درآمد نفتی موجب شده برخی فقط به فکر واردات کالا باشند و از این موضوع سود بیشتری ببرند. ما هیچ اشتراک فرهنگی با چین نداریم. غیر از شمال چین که تا ژاپن می‌رود ما هیچ اشتراکاتی با چینی‌ها نداریم. اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم متوجه می‌شویم که چینی‌ها حتی در دوران پهلوی هم به ما نارو زدند. هواکوفنگ- نخست وزیر وقت چین- به اندازه کافی به ما خیانت کرد و در زمان جنگ به کشور ما ضربه زد. اگر کتاب تاریخ رابطه ایران و چین منتشر شود، متوجه می‌شویم رابطه‌ ایران و چین هیچ‌وقت خوب نبوده و آنها تا جایی که توانستند ما را به نفع خودشان استثمار کردند. چینی‌ها اصلا قابل اعتماد نیستند و ما با آنها هیچ اشتراکات فرهنگی نداریم. آنها کجا و ما کجا؟

۱۶ دی ماه یک فروند نفتکش ایرانی با یک فروند کشتی چینی، برخورد کرد که باعث حریق نفتکش ایرانی و مفقود شدن ۳۲ پرسنل آن (۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی) شد. دولت چین در مواجهه با این سانحه رفتاری داشت که انتقادهای بسیاری برانگیخت.

 گزارش آوای پارسیان اکثر ما عادت داریم که شب ها با تلفن به رختخواب برویم و تازه در آن موقع به چک کردن ایمیل و صفحات اجتماعی خود بپردازیم؛ ولی غافل از اینکه اگر شب ها نزدیک موبایل و یا تلفن بی سیم و یا وای فای بخوابیم، مکررا در معرض امواج الکترومغناطیسی هستیم که می تواند تولید شبانه هورمون خواب را کاهش دهد.

قبل از آن باید بدانیم در هنگام فرا رسیدن خواب چه اتفاقی خواهد افتاد ، مرکز تنظیم خواب در ساقه مغز قرار دارد، تاریکی شب باعث افزایش تولید هورمون خاصی در بدن به نام ملاتونین ( melatonin ) می‌شود، این هورمون توسط غده "پینه آل" در غده اپیفیز (اپیتالاموس یا صنوبری) مغز، شبکیه و گلبول های خون تولید می شود. در حالیکه تابش و پرتوی نور روز به چشم، از تولید ملاتونین جلوگیری می کند، تاریکی شب تولید این هورمون در خون را افزایش داده و ایجاد خواب آلودگی می کند.

تولید ملاتونین در بدن، در شب 10 برابر میزان آن در روز است و این هورمون در کنار وظایف دیگر، فعالیت های بدن در هنگام خواب را تنظیم می کند و به جهت ارتباط ترشح آن با نور، به تنظیم خواب و بیداری کمک می کند.

این هورمون، به کاهش تعداد دفعات بیداری در شب و بهبود کیفیت خواب کمک می کند. از طرفی با کاهش ٢ تا ۴ دهمی درجه حرارت بدن در شب، فعل و انفعالات بیوشیمیایی را کاهش می دهد واین کاهش درجه حرارت بدن، پیر شدن ارگان ها را به تاخیر می اندازد.

ملاتونین از طریق کند کردن متابولیسم در شب، از گردش خون و قلب نیز محافظت می کند. شاید قوی ترین اثر ضد پیری ملاتونین به این علت است که این هورمون قوی ترین گیرنده و جذب کننده رادیکال های آزاد بدن است.

اما و اگرهای جالب در خصوص مضرات امواج وای فای/ چه باید کرد؟

بایدها و نبایدهای سبک زندگی مدرن

علی زینلی محقق و مخترع در زمینه عوارض امواج الکترومغناطیس و شیوه های ایمن سازی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تاثیرات امواج موبایل و وای فای بر مغز گفت: هورمون ها مواد قدرتمندی هستند که با همان مقادیر کمی که توسط غدد درون ریز تولید می شوند، تاثیر بسیار بزرگی روی سیستم بدن دارند. حتی کوچک ترین تغییر در میزان این هورمون ها می تواند اثرات بیولوژیکی زیادی در برداشته باشد. لذا حفظ تعادل هورمونی برای سلامتی بدن ضروری است. وقتی این تعادل حساس و ریتم هورمونی دچار تغییر می شود، توانایی بدن برای تنظیم سیستم های اصلی دچار اختلال و آشفتگی می گردد.

وی تاکید کرد: سبک زندگی مدرن، تهدیدها و خطرات زیادی برای عملکرد غدد درون ریز دارد. استرس، مسمومیت، تغذیه غلط کمبود خواب، مصرف داروها و … تعادل هورمون ها را مختل می کنند. اما یک عامل مختل کننده خاص هم وجود دارد که انرژی الکترومغناطیسی تولیدشده توسط تلفن های همراه، آنتن های تقویت کننده ی امواج مخابراتی، کامپیوترها، وای فای و …است.

 زینلی ادامه داد: فیزیک مدرن می گوید بدن انسان اساسا یک سیستم الکتریکی بی تناقض و بسیار حساس است که میدان الکترومغناطیسی خاص خودش را که به آن بیوفیلد می گویند، دارد. تداخلات مکرر منابع بیرونی فرکانس های الکترومغناطیسی، با انرژی طبیعی بدن ما می تواند به خودمان آسیب زده و منجر به اختلالات فیزیولوژیک زیادی شود.

این محقق با بیان اینکه یکی از مهم ترین عواقب قرار گرفتن در معرض میدان های الکترومغناطیسی مصنوعی، اختلال هورمونی است، اظهار داشت: غده صنوبری (پینه آل) که به اندازه ی یک نخود است و در اعماق مرکز مغز واقع شده  هورمون ملاتونین (هورمون خواب) را تولید می کند. ملاتونین ریتم شبانه روزی (ساعت) بدن را تنظیم می کند که بر چرخه ی خواب و بیداری بدن حکومت کرده و مخرب رادیکال های آزاد است، ضمنا به دی ان ای اجازه می دهد تقسیم سلولی کند. ملاتونین نه تنها مانع ترشح استروژن می شود، بلکه به طور طبیعی از سرطان سینه جلوگیری می کند.

اما و اگرهای جالب در خصوص مضرات امواج وای فای/ چه باید کرد؟

امواج مغناطیسی احتمال بروز بیماری را افزایش می دهند

وی افزود: موسسه ملی مطالعات محیطی ژاپن نشان داده که امواج الکترومغناطیسی، سیستم پیغام دهی سلول ها و شبکه ی ارتباطات درونی آنها را که تعیین کننده واکنش سلول ها به محیطشان است، مختل می کنند. کشف این مکانیسم به توجیه این مسئله کمک کرده است که چرا کاهش ملاتونین در اثر امواج الکترومغناطیسی منجر به بروز انواعی از سرطان ها از جمله سرطان سینه، پوست و ... می گردد.

زینلی تاکید کرد: اگر شب ها نزدیک موبایل و یا تلفن بی سیم بخوابیم، مکررا در معرض امواج الکترومغناطیسی هستیم که می تواند تولید شبانه ملاتونین را کاهش دهد.

این محقق با بیان اینکه خانم های جوانی که موبایل خود را نزدیک سینه شان نگه می دارند، بیشتر در معرض ابتلا به سرطان سینه هستند، تصریح کرد: دانشمندان در تحقیقات خود دریافتند امواج الکترومغناطیسی میزان هورمون استروژن را بالا برده و هورمون تستوسترون را کاهش می دهند. میدان های الکترومغناطیسی میزان آدرنالین را هم که هورمون جنگ و گریز است و از غدد فوق کلیوی ترشح می گردد، افزایش می دهند. موقع خواب، مودم را خاموش کنید و ابزار الکتریکی مثل موبایل را از خودتان دور کنید.

وی ادامه داد: استرس مزمن روی سیستم ایمنی اثر می گذارد و فشار خون را بالا می برد که می تواند باعث بیماری های قلبی و سکته مغزی گردد و عملکرد سیستم ایمنی را مختل نماید، همچنین استفاده از هدست هم می تواند مغز را حدود 300 برابر بیشتر در معرض بازتاب امواج قرار دهد و استفاده از بلوتوث هم خطرناک است.

اما و اگرهای جالب در خصوص مضرات امواج وای فای/ چه باید کرد؟

چه باید کرد؟

 زینلی در پاسخ به اینکه در دنیای امروز نمی توان از امواج دور ماند و راه حفاظت از سلامتی چیست؟، تصریح کرد: تا جایی که امکان دارد کمتر در معرض میدان های الکترومغناطیسی قرار بگیرید. موقع خواب، مودم را خاموش کنید و ابزار الکتریکی مثل موبایل را از خودتان دور کنید. از آنجایی که ما امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که ناگزیر در معرض آلودگی های الکترونیک هستیم، لازم است از تکنولوژی هایی بهره ببریم که مانع آسیب دی ان ای (DNA) در سلول ها شود.

این محقق ادامه داد: امروزه در کشورهای پیشرفته علاوه بر تحقیق بر روی عوارض سلامت آلودگی امواج الکترومغناطیس، در مورد کاهش این آلودگی نیز کار شده و راه حل های بسیاری برای ایمن سازی محیط و محافظت فرد در برابر آلودگی امواج الکترومغناطیس ارائه شده است.

زینلی در پایان تاکید کرد: در نهایت باید گفت چه بخواهیم و چه نخواهیم موبایل ها فراگیر هستند و وای فای مزاحم هم آمده است تا بماند. پس مسئولیت محافظت از سلامتی به عهده ی خود ماست تا اقداماتی محافظت کننده در پیش بگیریم و از خانواده و نسل آینده مان مراقبت کنیم.

دریغ است ایران که ویران شود!

آوای پارسیان:

کسی نمی‌تواند درد‌های کارگری را که از تامین مایحتاج کودکانش درمانده است منکر شود. هیچ کس نمی‌تواند چشم بر خستگی و ناچاری زنان و مردان این دیار که در قوت لایموت خود مانده اند ببندد.

 

 
گرانی و برخی مشکلات و ناکارآمدی‌ها برمردمی که در سرما و گرما در جنگ و خون و تحریم هم پای حکومت بوده اند سخت گرفته است و طاقت‌ها را تمام و کارد را به استخوان رسانده. این‌ها واقعیت‌های عریان و درداور جامعه ایران است.
 
اما آنچه در پس این اعتراض‌ها، در پس این جان به لب رسیدن‌ها، در پس شعار‌های مرده باد و مرده باد خوابیده است، نقشه‌ی شوم شغالانی است که در تاریکی پنجه برخاک میکشند و دندان خونین به هم می‌فشارند تا این غزال تیز پا، اما خسته‌ی مام وطن از تکاپو بیافتد.
 
چه اشکبار است آن روز، این شغالان و گرگان از هر سو حمله خواهند برد. از هرسو بر این غزال خواهند تاخت و دیگر نه جان نه چشم و نه روان وطن برجای خواهند ماند.
 
آنان امروز بر آتش زدن سطل‌های زباله سوت و کف و هورا میکشند تا آتش به جان ایران بکشند.
 
آنان امروز بر شکستن شیشه بانک‌ها و اماکن عمومی غریو شادی سر میدهند تا شیشه عمر این مرز و بوم کهن را به سنگ کینه‌های صد‌ها ساله بشکنند.
 
هم وطن نازنینم. عشقم. جانم. ایرانی گرسنه و خسته از اینهمه فساد اقتصادی و گرانی و تبعیض، آزرده خاطریم حرفی نیست.
 
زخم خورده ایم خواهر عزیز و برادرِجانم نگاه کن شیخکان خلیج فارس و شاهک‌های آل سعود چه ذوقی دارند؟ باور کن آنان فقط به دریدن ایران و صد پاره کردنش می‌اندیشند.
 
من همراه تو اعتراض میکنم. بر هر چه تبعیض و ستم و فقر است.
 
اما آشوب نکنیم. کیان میهن را به توفان توطئه بدخواهان نسپریم. مرده باد را کنار بگذرایم ما در چهل سال پشت سر از این همه مرده باد طرفی بسته ایم؟. سرود ملی ایران بخوانیم و برای زنده بودن و استوار بودن و چالاک بودن این غزال خسته ارزو کنیم.
 
طمع شغالان ال سعودی و گرگان امریکایی را دور بداریم.
 
از دولت و حکومت بخواهیم در اصلاح امور و تصحیح سیاست‌های سراپا اشتباه گام‌های موثر بردار. کار را با اعتراض صلح آمیز خود به جاده درست باز گردانیم. آب بر کشتزار صلاح و سازندگی و پایداری ایران بریزیم نه برآسیاب دشمنان همیشگی. جانتان سلامت.
 

 

آوای پارسیان :روز سیزدهم خیر باشد یا نحس، خارج از موضوع مد نظر هست ودر این مجال بحثی ندارم ولی روزی است که خیلی ها از جمله بسیاری از اعضای شورای اسلامی شهر در سطح کشور باید کارنامه شان را زیر بغل زده و به خانه روند چرا که عملا در تاریخ مورد اشاره ماموریت چهارساله شورای چهارم به پایان می رسد و روز چهاردهم مرداد ماه جاری آغاز بکار شورای پنجم می باشد، به همین منظور آنچه را که باید به ضرورت متعهدبه انجامش نباشند و هم باشند را محض یادآوری منتخبین فرهیخته شورای پنجم اسلامی شهر مرور خواهیم نمود، اعتقاد و عمل به این نکات روابط حسنه تر و اعتماد بیشتر از سوی موکلین در شورای اسلامی شهر را به مردم در پی خواهد داشت.

مردم به عنوان اصلی ترین عامل سازنده شهر و شهرنشینی و مطالبه گران واقعی خدمات اجتماعی مهمترین نقش بازیگری شان را در امور اجتماعی خود با انتخاب شما منتخبین جهت خلق نقش آفرینی در راستای اعتلای حقیقی و توسعه واقعی شهری به سرانجام رسانند و اکنون آسیاب به نوبت، اعضای محترم شورای اسلامی شهر نیز با تدابیر لازم و لحاظ نمودن نکات ذیل در انتخاب مدیریت شهری که در حقیقت مجری سیاست ها و برنامه ریزی هایشان می باشد را برابر موازین و قوانین شورا نسبت به تعیین "شهردار" اقدام نمائید.

با برنامه ریزی دقیق و مدون و یک چشم انداز مناسب و کارشناسی شده خط مشی و خط سیر امور محوله را از ابتدای شروع به کار شهردار تا انتهای چهار ساله ماموریت وی را ترسیم واز روزمرگی و اتلاف بیهوده ی زمان توسط شهردار خودداری نموده و بدانید که ناظران واقعی فقط شورای شهر میباشد.

پس از انجام وظفیه ذاتی خود وانتخاب شهردار،تلاش کنید در انتخاب کار کنان شهرداری دخالتی نداشته باشید.

دلسوزانه و به بهای اعتماد مردم به خودتان تلاش کنید شهرداری را که نه بر اساس روابط پشت پرده (اقوام، آشنا، رانت، سفارش و یا ...) و نه براساس جوسازی اجتماعی و رفتارهای عجولانه انتخاب کنید چرا که امروزه دانش، آگاهی و بصیرت مردم با سال های قبل کاملا متفاوت است بنابراین سعی کنید خودتان را به مردم نزدیک بدانید و سواستفاده از اعتماد موکلین خود ننمایید.

از واگذاری هرگونه فعالیت های خدمات شهری، طرح های عمرانی و توسعه ای یا به عبارتی بهره جستن از رانت های معمول امروزی به شدت پرهیز نمایید که چیزی جز بد بینی و رشد آرام و زیر خاکستری فساد در مجموعه ی شورا و شهرداری در پی نخواهد داشت و نهایتا کارایی شما نمایندگان و منتخبین در شورا زیر سوال خواهد برد، که همین مسئله اصلی ترین عامل بی اعتمادی مردم نسبت به شما محسوب میشود.

پس با درایت و انصاف بیشتر بیایید برای انجام خدمات صادقانه و پاسخگویی به اعتماد مردم:

شهرداری را انتخاب نمایید که متعهد به پاسخگویی به شورا باشد و تحمل انتقاد و پیشنهادات مردم را داشته باشد و دارای تجرب و تخصص در کار و آشنا به امور شهری باشد، شهردار برنامه محور و بودجه محور را در اولویت کاریتان قرار بدهید.

در تمام ادبیات شورا و شهرداری هیچ مقوله و ادبیاتی مهم تر و پر محتوا تراز "نظارت و مشارکت"نیست و بر این باورم که تمام ماموریت شورا و شهرداری در همین دو کلام خلاصه میشود، بنابراین نظارت بار سنگین مسئولیت را در مقام پاسخگویی و به کلام دیگر شاخص سنجش عملکرد شماها از مدخل همان نظارت میتوان ارزیابی نمود و بررسی عملکردتان توسط مردم از دایره رفتار های نظارتی شما خارج نیست و این مهم دقت نظر و توانمندی شما عزیزان در شورا که در هر زمینه ای از نظارت ها چه نظارت استصوابی یا استطلایی و یا عمومی را میطلبد، بنابراین هرچه نظارت دقیق تر ومنسجم تر داشته باشید چشمان تیزبین ناظران شما که مردم میباشند کمتر بر شما خرده خواهند گرفت و از این محل میتوان نمرات قابل قبولی را در یافت نمود.

به یاد داشته باید از دریچه نظارت اصولی و منطقی میتوان به مشارکت عمومی و همراهی مردم و حضور داوطلبانه درتعیین اهداف مدیریت شهری آنها بهره مند شوید که مهم ترین تکیه گاه خود را در امر تصمیم سازی و سیاست گذاری تا برنامه ریزی،نظارت و اجرا مورد توجه واهتمام جدی قرار دهید.

لذا عدم توجه جدی به مردم و نظرات آنان توسط شوراهای قبل باعث بی توجهی و عدم مشارکت آنان در تصمیم گیری های شوراگردیده است وباید گفت شورای بدون حضور و مشارکت مردم ،شورایی فقط در حد یک تابلوی مغازه تعطیل محسوب میشود و شورایی بی محتوا خواهد بود که در این حالت مردم نیز در تصمیمات خودشان تجدید نظر خواهند کرد.

منبع : جنوب نیوز

حلقه مفقوده در بازدید از یک مدرسه

آوای پارسیان اگر انسان ها را از زوایای چند جانبه بررسی کنیم ضمن پذیرش حکمت الهی و بدور از قضاوت افراد جامعه ،بدرستی متوجه خواهیم شد که علاوه بر علائم ظاهری ، محیط پیرامونی و شرایط اقلیمی افراداز منظر استعداد ،تعقل، فکر و یادگیری ،علاقمندی وسایر توانمندی ها نیز با همدیگر کاملا متفاوت وغیرهم ترازند.  
بنابراین عوامل مورد اشاره در خصوص همه گروه های سنی بویژه نوجوانان و جوانان صادق و تمام رفتارهای وی را تحت تاثیر قرار میدهد. شناخت و درک هرکدام از تفاوت های رفتاری را میتوان تشخیص وبه تفکیک اندازه گیری نمود که این مهم فقط و فقط در تخصص وحیطه وظیفه مربیان وتعلیم دهندگان می باشد. امروزه مربی وتعلیم دهنده یاآموزش دیدگان وتجربه آموختگان وتعلیم دیدگان آموزش ده و تعلیم ده ناظروشاخص همین معلمان و دبیران واساتید مدارس و دانشگاه می باشند  
معلمان ومربیان بعداز والدین اولین کسانی هستندکه آموختن ،یادگیری مهارت ها ،آشنایی وشناخت فرهنگ وآداب وسنن ،پیداکردن نقش خویش درجامعه،دست یافتن به جایگاه واقعی رابه افراد حامعه آموزش میدهند ارزش این آموزش بر هیچ انسان آزاده ای پوشیده نیست وبه همین علت شناخت وپیشرفت جوامع بشری را باید از نقش غیر قابل انکارآنان دانست. به تناسب تفاوت های زیاد ،درحافظه یادگیری ،درک وگیرایی مفاهیم و استعدادافراد مختلف قاعدتا دبیران و مربیان هم به همان نسبت رفتارهای متمایزی دارند،دراین حالت انتظاراتشان ازهمه دانش آموزان در انجام تکالیف وپاسخگویی به سوالات به یک اندازه هست ودراین وضعیت دو روی سکه را پیش رو خواهد داشت یا دانش آموزان در برآورده نمودن انتظارات معلم کوتاهی خواهند نمود که سرزنش و بی انگیزگی معلم را در پی خواهد داشت و یا اینکه منجربه عقب نشینی دانش آموزان در رشد وپیشرفت میگردد که دراین میان حلقه مفقوده ای برای  تعادل ونظم ،تفهیم ساده تر مفاهیم بین معلمان و مربیان با دانش آموزان وجود داردواین مهم چیزی نیست جزرابطه رفاقت و صمیمیت بین طرفین که ورود معلمین از منظر این حلقه مفقوده (گرچه مهربانی و تعلق خاطر فیمابین به خصوص از سوی دبیران وجود دارد ولی هنوز هم احساس نیاز میشود) می تواند دنیای یک دانش آموز را متغیر و سرنوشت آینده وی رابه سمت روشنی و ترقی ترسیم نماید که عکس قضیه نیز صادق و متصور خواهد بود.وقتی درمهربانی و صمیمیت تقابل رفتار مهربانانه جای تفاوت را گرفت رابطه کاملا دوستانه و رفاقتی خواهدشد و انتظارات طرفین بخوبی به سرانجام میرسد و این ااثر خوشایند هیچ موقع حلاوتش کم نمیشود و بی نتیجه نمی ماند بلکه تمام عوامل بازدارنده را به محرک های انگیزشی مبدل خواهندنمود .
در آیین و باورمان هست که معلمی شغل انبیاءاست آیا براستی چنین هست؟
یک معلم چون الگو وسرمشق دانش آموزانش خواهد بود نبایستی فقط به وظیفه ذاتی تعلیم و آموزش عین مطالب کتاب و جزوات بسنده کندوساعات موظفی خود را پاس نماید  بلکه مهمترین وظیفه وی باصرف اندکی زمان بیشتر،دوستی ملموس تر، ایجاد انگیزه و روشن نمودن چراغ امید در دلهای بالقوه ای هست وتنها با یک تشویق کلامی و کاملا بدون هزینه به بهترین ها تبدیل نمایند.معلم می بایست در لباس معلمی خود برای دستیابی به اهداف مقدسی که برای شغلش مد نظر هست از هیچ تلاشی دریغ نورزد اما نکته مهم این است که بجای سخت گیری وسخت کوشی و پر نمودن تابلوی کلاس از مطالب حجیم و غیر کاربردی با هوشیاری در تشخیص روحیات بچه ها وهوشمندانه عمل کردن دست در دستان فرزندان خود در اوج شادمانی به قله رفیع هدف خویش نائل گردند.
یادمان باشد از شغل مقدس معلمی برای خودمان یک سمبل باتمام عیار خوبی ها و بهترین ها را بسازیم ومسئولیت داریم اگر این هدیه ارزشمند را با رفتارهای ناشایست در ذهن دانش آموزان به یک ضد ارزش وسپس انزجار تبدیل کنیم تنها ره آورد خدمت مان خیانت و بی تعهدی چیزی دیگر نخواهد بود پس طوری عمل شود که شما را همیشه به عنوان قدرت اول و سمبل اول در امر تربیتی و آموزشی واجب تکریم و احترام بدانند.بر همین اساس ضرورت دارد تا از این قشر کم تجربه و ناپخته مراقبت نمود و آنها را با رفتارها و منش های نیک خودتان به عنوان مدیران،رهبران اصلی آینده جامعه پرورش وتعلیم دهید.
حیدر مجدنیا

آوای پارسیان : کارشناسان با مطالعه بر روی خواص بادنجان دریافته اند مصرف این گیاه می‌تواند سبب تقویت استخوان‌ها و جلوگیری از بروز پوکی استخوان، کاهش علائم آنمی و کم خونی، افزایش عملکرد شناختی، بهبود سلامت قلب و عروق، محافظت از دستگاه گوارش، کمک به کاهش وزن، کنترل دیابت، کاهش استرس، محافظت از نوزادان از ابتلا به نقایص مادرزادی و حتی جلوگیری از بروز سرطان شود.

خواص بادنجان سیاه برای سلامتی

بادنجان بومی شبه قاره هند است، اما امروزه در سراسر جهان و در فرهنگ‌های مختلف از این گیاه در خوراک‌های متعددی به همراه سالاد، در سس، سوپ و غذا استفاده می‌شود، بادنجان به رنگ های بنفش و مشکی وجود دارد و در خواص درمانی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

خواص بادنجان سیاه برای سلامتی

ارزش تغذیه‌ای بادنجان

این میوه سرشار از انواع ویتامین، مواد معدنی و ریز مغذی‌ها است؛ از جمله مهم ترین ویتامین‌های موجود در این گیاه خوش خوراک ویتامین C، K، ۶B، تیامین و انواع مواد معدنی، چون نیاسین، منیزیم، فسفر، مس، فیبر، اسید فولیک، پتاسیم و منگنز را می‌توان نام برد؛ نکته قابل توجه در خصوص بادنجان نداشتن تقریبا هیچ درصدی از کلسترول و یا چربی اشباع نشده است.

لاغری با رژیم غذایی حاوی بادنجان

بادنجان یک ماده غذایی بسیار مطلوب برای افرادی است که رژیم غذایی لاغری دارند، به دلیل وجود منابع بالایی از فیبر هضم این ماده خوراکی بسیار آسان است و می‌تواند به تسهیل حرکات روده کمک کند.

از بین برنده تومور‌های سرطانی در بدن

این ماده غذایی همچنین با ازبین بردن رادیکال‌های آزاد و دارا بودن انواع آنتی اکسیدان‌های ضروری و مفید برای بدن می‌تواند از ابتلای افراد به سرطان جلوگیری کند.

خواص بادنجان سیاه برای سلامتی

پیشگیری از آلزایمر در دوران سالمندی با مصرف بادنجان

ناسونین، از دسته آنتوسیانین‌ها است که به طور خاص مرتبط با جلوگیری از آسیب‌های مغزی است. رادیکال‌های آزاد ایجاد شده در بدن از جمله عوامل اصلی ابتلا به بیماری آلزایمر و زوال عقل هستند. مصرف بادنجان براساس تحقیقات می‌تواند مانع از مرگ و آسیب دیدن سلول‌های مغزی شده، خونرسانی به بافت‌های مختلف مغز را بهبود بخشد.

یادنجان؛ داروی مکمل طبیعی در دوران بارداری

مصرف بادنجان در دوران بارداری می‌تواند یک منبع ویتامین و سرشار از ماده ضروری اسید فولیک باشد و به رشد جنین و جلوگیری از بروز انواع نواقص مادرزادی کمک کند.

مراقب آلرژی به بادنجان  باشید

در کنار تمامی مزایا و خواص درمانی بادنجان، این گیاه حاوی آلرژن‌های بسیار فعال است و مانند گوجه فرنگی، تخم مرغ، بادام زمینی و یا توت فرنگی می‌تواند در فرد منجر به آلرژی غذایی شود؛ در نتیجه اگر مستعد آلرژی غذایی هستید قبل از مصرف آن حتماً تست آلرژی انجام دهید.

خواص بادنجان سیاه برای سلامتی

اشتباهات رایج در خصوص مصرف بادنجان

یکی از مهم ترین اشتباهاتی که افراد برای مصرف بادنجان انجام می‌دهند سرخ کردن آن است، با وجود طعم بسیار مطبوعی که به دست می‌آورد خواص درمانی خود را تاحد زیادی از دست می‌دهد. همچنین هنگام سرخ کردن حتی با روغن کم بادنجان مقدار زیادی روغن جذب می‌کند که برای سلامتی بدن به ویژه قلب بسیار مضر است.

بهترین راه مصرف بادنجان خوردن آن به صورت خام، پخته، پوره یا کبابی است.

منبع:Organicfacts