چهارشنبه, 28 شهریور 1397 - Wednesday, 19 September 2018
کد خبـر : 2610
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۲۴
دسته: یاداشت
پرینت
ایمیل

اهمیت زن در اجتماع

اهمیت زن در اجتماع

به گزارش آوای پارسیان:زندگی هردسته از موجودات مفهوم ویژه ای دارد که باتوجه به فلسفه آفرینش آنها تفسیر میگرددانسان موجود زنده ای است که شاکله آفرینش اوازلحاظ ظاهر وباطن وجسم وروح باسایر موجودات متفاوت وکامل تر از آنهاست

اومیتواند دامنه شناخت ومعرفت خویش تااعماق رسوخ دهدوازملک تاملکوت رابه تسخیر خویش درآورد وهمه هستی  رادراختیار خویش بگیرد وازتمامیت آن ابزارنردبانی بسازد تابه هدف نهایی آفرینش وحیات طیبه نایل گردد وزندگی حقیقی رادرجوار قرب الهی وصول به کمال مطلق جستجو نماید واین است تفسیر زندگی وحیات انسانی.

درچنین صورتی انسان وظیفه خویش راانجام داده وتوانسته به مقام انسانیت نایل گردد.زن به دلیل نقش خاصی که در دستگاه خلقت برعهده دارد به سرمایه های درونی بس گرانبهایی مجهز است که جامعه بشری دررشد خود نیازمند این ارزش هاست

 

اگرزن ازایفای نقش اجتماعی محروم شپد ازرشد اجتماعی او قاعدتا کاسته خواهد شد وجامعه ای که زنان آنان ازرشد فکری واجتماعی محروم باشند مسلما جامعه رشد یافته ای نخواهد بود زیراجامعه ازآحاد انسانهایی تشکیل میشود که باتربیت ها وفرهنگ های متفاوتی ازخانواده شکل میگیرند و وارد اجتماع میگردند اینان درتعامل باهم آداب وسنت هاونظام ها وقانون های خاصی رابه وجود می آورند که دراثر پیوند بایکدیگر ماهیت اجتماعی پیدامیکنند بنابراین سعادت وسلامت هرجامعه درخانواده ها پی ریزی میشود وانتقال ارزش های دینی .

ملی وفرهنگی واجتماعی دردرجه اول به عهده خانواده ها بخصوص مادراست .

 

 

 

.پس میتوان نتیجه گرفت که جامعه سالم نیازمند مادران سالم است وجامعه فرهنگی .دینی وارزشی جامعه ای است که مادران آن ازبینش وتفکر سالم فرهنگی دینی وارزشی برخوردارباشند .زن نقش بزرگی دراجتماع دارد.زن مظهر تحقق آمال بشراست .زن درواقع رهبران اولیه هدایت فکری اعتقادی وعاطفی جامعه هستند ووظیفه اصلی آنان میتوان گفت فروزان ساختن مشعل پرمهر وصفا وصمیمیت خانواده وحفظ اساسی وبنیان این کانون هدایت است .بنابراین بهانه حضور درعرصه فعالیت های اجتماعی جهت تداوم مسووایت ها نباید باعث انحطاط وشان ومنزلت انسانی زنان گردد وبی بند وباری وفساد اخلاقی رادامن زند ودرنتیجه زمینه ازهم گسیختگی نظام خانواده وفروپاشی آن را فراهم کند .زن مربی انسان است .ازدامن زن است که مردبه معراج میرود چراکه زن یکتاموجودی است  که میتواند ازدامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که ازبرکاتشان یک جامعه بلکه جامعه ها به استقامت وارزش های والای انسانی کشیده شوندنقش زن درجامعه بالاتراز نقش مرداست .چراکه زنان علاوه براینکه خودشان یک قشر فعال درهمه ابعاد هستند قشرهای فعال رادردامن خودشان تربیت میکنند .زنان امروزه درعصر ما ثابت کردند که درمجاهدت همدوش مردان بودند .اگر زن های انسان ساز از ملت گرفته بشود ملت ها به شکست وانحطاط خواهند رسید .بنابراین مسوولیت های اجتماعی آنها گسترده عظیمی راشامل میشود همچنین امام خمینی هم براین موضوع تاکید بسیار داشته اند وفرمودند بانوان ایران دراین نهضت وانقلاب سهم بیشتری از مردان دارند همان طور که همه مطلع هستیم ابتداخانواده کوچکترین رکن سازنده اجتماع است واگر خانواده سالم باشد مسلما جامعه نیز روبه صلاح وترقی میرود ازاین روست که اسلام برای کارزن درمنزل ارج ومنزلت فراوانی قاعل شده است واین بدین خاطر است که اگر کانون گرم خانواده توسط مادر وزن به محیطی آرام وبامحبت ودور از اضطراب ودلهره تبدیل شود زمینه رابرای رشد وتربیت جسمی تربیتی فکری ومعنوی کودکان که آینده سازان مملکت هستند فراهم می سازد

تعلیم وتربیت بشر رااز عالم حیوانی دور می سازد وقضاوت وفکر وانتقاد رابیدارمیسازد .درواقع تعلیم وتربیت است که وی رابه شناختن افکار دقیق عقلانی سوق می دهد .تعلیم یافتن یعنی درواقع جان رابه دنیای زیبایی بازکردن وبه تماشای پرده های رنگارنگ واستماع نغمه های عبرت خیز جاندار وبیجان خوگرفتن .اسلام زنان رابه حقوق انسانی خویش آشناکرد وبه آنها شخصیت وآزادی داد .بسیاری ازرسوم غلط درعصر جاهلیت رامنسوخ اعلام کرد وبه زن استقلال اجتماعی داد.سخنم راباآیات نورانی قران کریم به پایان می رسانم همانطور که در سوره های نسا .نمل .وروم میفرماید نظام خلقت زن ومرد راازیک جنس وسرشت خلق کرده وهیچ یک رابردیگری برترنداده است واسلام نیز هیچ کدام راتحقیر نمیکند.ازدیدگاه اسلام هم پاداش دنیوی واخروی ربطی به جنسیت ندارد بلکه بستگی به ایمان وعمل فرد دارد .هم مرد وهم زن می تواند به مقام معنوی والهی دست پیداکند چه بسا که درکنار مردان بزرگ زنان بزرگی نیز هستند .ازجمله مادر حضرت موسی .آسیه زن فرعون .حضرت مریم .حضرت خدیجه .وحضرت فاطمه الزهرا که هیچ مخلوقی جز پیامبر وامام علی به مرتبه ایشان نمیرسد .زینب خادمی خبرنگار

نظر شما؟  
+ 1
مخالفم + 0
Bookmark and Share
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اضافه کردن نظر