شنبه, 14 تیر 1399 - Saturday, 04 July 2020
کد خبـر : 3865
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷ ۰۷:۴۰
دسته: یاداشت
پرینت
ایمیل

عفاف وحجاب از متظر قرآن

عفاف وحجاب از متظر قرآن

بنام خداوند لوح وقلم  حقیقت نگار وجود عدم

   ابتدا مقاله را باآیه ای از قران شروع میکنم  خداوند درقران میفرمایند :ای پیامبر به زنان ودخترانت وبه زنان مومن بگو پوشش های خود رابرخود فروتر گیرند که برای آنها شناخته شوند ومورد آزار قرار نگیرند .
    طبق این آیه وآیات دیگری در خصوص عفاف وحجاب سفارش هایی دربرابر نامحرمان شده است .   
حجاب صلاحی است که باعث مصونیت بانوان وزیبایی بخشیدن به آنها میشود .   حجاب یعنی پرده ودربیانی عالی تر وکامل تر یعنی پوشش وحفاظت ونگهداری ازدامن گناه ورعایت حریم دربرابر نامحرمان .     خداوند قادر وسبحان نیازهای بشر رابرای رشد ورسیدن به کمال بادستوراتی که بیان کرده وفایده وبازخوردش به انسان برمیگردد امری الهی می داند .     ریشه تاریخی حجاب ومساله حجاب به آغاز خلقت ابوالبشر حضرت آدم وهمسرش که خواهان پوشش شدند که باآن بدن خود رابپوشانند برمیگرددودرقران نیز ازکلید واژه هایی چون حیا عفت .رعایت حریم ذکرشده ودر سوره هایی همچون اعراف .احزاب وسوره های دیگر درزمینه عفاف وحجاب اشاره به این موضوع دارد .     نکته جالب اینجاست که خداوند درقران ابتدازن وبعد مردان رادعوت به حجاب میکند وازآنها میخواهد عفت وپاکدامنی پیشه کنند وخود رادرمقابل نامحرم بپوشانند مردان نیز نباید باهر لباس وپوشش درون جامعه ظاهر شوند بلکه برای آنان نیز محدودیت هایی درنظر گرفته شده امانه در حد پوشش زنان .   قران کریم درجای دیگر اشاره به حفاظت  .  دامن ,  ازگناه رااز دوجنس زن ومرد خواهان است ومی فرماید نگاه خود راازنامحرمان حفظ وزینت وجمال خود رانمایان نکنید وباچشم پوشی ازنگاه حرام میخواهد که نیروی ایمان رادرآنها تقویت وراه علاج آن که همان پوشش حجاب کامل میباشد پی ببرند چراکه رعایت کردن پوشش وحجاب زن به منزله ابهت .وقار .شخصیت .وعظمت وبزرگی زنان ودختران درجامعه مامحسوب ودربرابر آسیب ها وافراد بیمار دل که همواره به دنبال هوسرانی هستند مصون بماند .    ماانسانها همواره باید سعی کنیم ایمان ورابطه خود راباخداوند قادر قوی وهمراه بایقین قلبی این رابطه رامحکم تر کنیم چراکه اگر غریزه از نظر روحی کنترل نشود بسیار مضر وخطرناک می باشد وما باایمان واعتقاد راسخ به پر وردگارخود می توانیم ازلحاظ جنبه های روحی وجسمی آن راکنترل ومهار کنیم وهمواره در هر کار باید به دنبال یک الگوی مناسب وکارگشا باشیم وهمانند سخنان گهر بار حضرت علی علیه السلام عمل کنیم که فرمودند:ما انسانهاباید حق وحقوق هاراشناخته وهمه اصول ویژگی های یک الگو رابه خوبی بیاموزیم ویاد بگیریم ودنبال الگوهایی باشیم که مایه افتخار .عزت .سربلندی ودر دوستی ها بادیگران وهم نوعان خود تعادل رارعایت کرده واز دوستی های افراطی بپرهیزیم وهمیشه به یاد داشته باشیم که خداوند آفریننده ماانسان هاست وتمام اسرارورازهای درونی وبیرونی مارامی داند .     همچنان که دردین مبین اسلام باتوجه به طرح وتاکید حجاب به تمام جوانب شخصیت  زن ومرد دراجتماع توجه کامل داشته وباتوجه به آن؛ حجاب رابه صورتی متعادل ومتناسب مطرح کرده تاجامعه ای سالم وبه دور از فساد داشته باشیم ودر کمال مصونیت وامنیت به کارکرها ونقش های خود درجامعه بپردازیم وسیر کمال وسعادت را باپیروی از دستورات ومبانی دینی درجامعه بشری باالطاف معنوی وکمال حقیقی تجربه کنیم .    

    کامل ترین آیین نامه ها ودستورات درخصوص عفاف وحجاب که جلوه های آن رامیتوان درپوشش.نگاه .گفتار .رفتار و……………میتوان یافت درقران ذکر شده است .  ماهرچه داریم ازقران واسلام داریم چراکه قران واسلام یکی از کامل ترین .جامع ترین دین الهی وشفاف ترین حق وحقوق وخوشبختی ورستگاری انسان ها وبهترین راه اعلام عفت که نتیجه وثمر آن امنیت جنسی است .مقاله ام راباحدیثی ازامام صادق به پایان میرسانم .امام صادق میفرمایند :درروز قیامت زن زیبارابخاطر زیبایی اش که به گناه وفتنه افتاده وفریب زیبایی خود راخورده وبه بی عفتی وبی حجابی وگناه آلوده شده است برای حساب رسی اعمال می آورند پس به خدا میگوید خدایا توخود مرازیبا خلق کردی وبه سبب آن درفتنه افتادم .پس حضرت مریم سلام الله علیها راحاضر میکنند وندا داده میشود آیا توزیباتری یامریم؟مااورادرنهایت زیبایی آفریدیم امااو گناه نکرد .         والسلام 

زینب خادمی خبرنگار

نظر شما؟  
+ 2
مخالفم + 0
Bookmark and Share
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نوشتن دیدگاه